ការងារ

L.M.M Distribution Co., Ltd is one of the leading market expansion company in Cambodia. We hold a portfolio of international brand companies in three divisions of baby products, sanitary napkins, and household cleaning products.

L.M.M is currently seeking for qualified candidates (males or females) to fill the following positions:

ល.រមុខតំណែងចង់ដាក់ពាក្យចំនួនជ្រើសរើសទីតាំងការងារផុតកំណត់
1Sales Supervisor(1)ភ្នំពេញគ្មាន
2Sales Administration(1)ភ្នំពេញគ្មាន
3Product Consultant(1)ភ្នំពេញគ្មាន
4Sales Representative(1)ភ្នំពេញគ្មាន
5Area Sales Supervisor(1)ភ្នំពេញគ្មាន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដៃ៖ ០៧៨ ៧៧៧ ៨៧០ / ០៦៩ ៨៨៨ ៦៧៥។ មានតែបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីសម្ភាស។