ការងារ

L.M.M Distribution Co., Ltd is one of the leading market expansion company in Cambodia. We hold a portfolio of international brand companies in three divisions of baby products, sanitary napkins, and household cleaning products.

L.M.M is currently seeking for qualified candidates (males or females) to fill the following positions:

ល.រមុខតំណែងចង់ដាក់ពាក្យចំនួនជ្រើសរើសទីតាំងការងារផុតកំណត់
1Sales Manager(1)ភ្នំពេញគ្មាន
2Nutrition Advisor Manager(1)ភ្នំពេញគ្មាន
3Marketing Manager(1)ភ្នំពេញគ្មាន
4Marketing Supervisor(1)ភ្នំពេញគ្មាន
5Sales Representative(1)ភ្នំពេញគ្មាន
6Cash Van Sales Representative(1)ភ្នំពេញគ្មាន
7Accountant(1)ភ្នំពេញគ្មាន
8អ្នកប្រឹក្សាផលិតផល (Product Consultant)(1)ភ្នំពេញគ្មាន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដៃ៖ ០៧៨ ៧៧៧ ៨៧០ / ០៦៩ ៨៨៨ ៦៧៥។ មានតែបេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទាក់ទងដើម្បីសម្ភាស។