អំពី L.M.M Distribution Co.,Ltd

សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

សេវាសិក្សាស្រាវជ្រាវទីផ្សារ

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ, ចុះបញ្ជីផលិតផល, ផែនការទីផ្សារ

គ្រប់​គ្រង​ការ​លក់

គ្រប់​គ្រង​ការ​លក់

ចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីទីផ្សារក្នុងស្រុក, ទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងដៃគូរលក់ដុំ និងរាយ

ការធ្វើទីផ្សារ

ការធ្វើទីផ្សារ

យើងផ្តល់នូវសេវាទីផ្សារដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានា និងប្រព័ន្ធឌីជីថល

សេវាក្រោយពេលលក់

សេវាក្រោយពេលលក់

យើងផ្តល់នូវការប្រឹក្សាយោបល់ និងការថែទាំបន្ទាប់ពីលក់

ការដឹកជញ្ជូន និងផ្គត់ផ្គង់

ការដឹកជញ្ជូន និងផ្គត់ផ្គង់

ជាមួយនឹងដៃគូរក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកដើម្បីផ្តល់នូវសេវាដឹកជញ្ជូនដែលប្រកបដោយទំនុកចិត្ត និងសមត្ថភាពចាប់តាំងពីការនាំចូលទំនិញ ស្តុកទុក និងដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ដៃគូរអាជីវកម្ម